Vietnam Gold Investment Ltd screenshot
Support E-mail
Paying
18% - 25% Hourly For 6 Hours
10% - 20% Hourly For 12 Hours
250% - 450% After 3 Days
600% - 1200% After 6 Days
1950% - 3700% After 12 Days
4550% - 8500% After 24 days
Min/Max: 1 / 5000000
Referral: 10% - 2% -1% - 1% - 1%
Withdrawal: Instant
0
0
0
0
Our Rating:
Users Rating:
Our Investment: $100.00
Payout Ratio: 1357% in profit
Last Payout: Dec 8th, 2019
Added: Oct 12th, 2019
Monitored: 58 days
Lifetime: 58 days
Chúng tôi vui m?ng chào ?ón b?n ??n trang web c?a chúng tôi. Các chuyên gia hàng ??u làm vi?c trong l?nh v?c tài chính, ti?p th?, ??i lý qu?ng cáo, nhà thi?t k?, l?p trình viên, ?ã ???c thu th?p trong m?t ph?n ??c bi?t c?a công ty vietnam-gold.com. Các m?c tiêu chính là: công vi?c lâu dài c?a d? án, h? tr? khách hàng k?p th?i, duy trì ki?m soát t? ??ng cân b?ng và hàng lo?t các quy?t ??nh khác góp ph?n phát tri?n thành công d? án c?a chúng tôi. Tham gia v?i chúng tôi ngay bây gi?! V?i chúng tôi, nó có l?i nhu?n và an toàn!
PerfectMoney Payeer Bitcoin Ethereum Litecoin BitcoinCash Dogecoin Dash
SSL DDOS

Add Vote

Mood: Very Good Very Good
Good Good
Bad Bad
Very Bad Very Bad
Comments:
You can write short comment (max. 255 characters)
E-mail: we will send you your vote confirmation code
turing code
Buy ad now
Buy ad now
Buy ad now
Buy ad now